GDPR

Informácie o spracovávaní osobných údajov

 Vážený zákazník,

aby ste mohli kupovať naše produkty a využívať naše služby, spracovávame Vaše osobné údaje.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracovávanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé.

Pripravili sme pre Vás Zásady ochrany osobných údajov pre obchodné aktivity. Je to dokument, v ktorom nájdete všetky informácie o tom, ako je chránené Vaše súkromie, ako sú spracovávané Vaše osobné údaje keď nakupujete naše produkty, alebo využívate naše služby.

V zásadách je uvedené, aké údaje o Vás zhromažďujeme, ako dlho a prečo ich používame a ako ich ďalej spracovávame.

 

Zásady spracovávania osobných údajov pre obchodné aktivity

 

Informácie o spracovávaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (General Data Protection Regulation ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

1.           Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je :

PROVYS, spol. s r. o.

Janka Jesenského 707/6
962 63  Pliešovce
www.provys.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9698/S, IČO 36 631 183, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Úprimne prehlasujeme,
že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. A to najmä:

 • plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov podľa článku 13 GDPR,
 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu (predovšetkým oprávnený záujem, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo Vami udelený súhlas),
 • poskytneme Vám plnú súčinnosť a podporu pri uplatňovaní Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR,
 • na ochranu Vašich osobných údajov budeme v maximálnej možnej miere využívať všetky nám známe a dostupné moderné technológie. Prijali sme, udržujeme a neustále vylepšujeme všetky možné opatrenia, ktoré majú zamedziť zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

 

2.            Definícia pojmov


Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Obchodný partner je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva poskytované služby, alebo produkty.

Spracovávaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracovávanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje najmä zvukovým záznamom alebo obrazovým záznamom alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti Súhlasu.

Anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

 

3.            Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Osobné údaje musia byť:

 • spracovávané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“),
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracovávať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu“),
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracovávajú („minimalizácia údajov“),
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracovávajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“),
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracovávajú („minimalizácia uchovávania“),
 • spracovávané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným, alebo nezákonným spracovávaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

 

Spracovávanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,  keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • spracovávanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracovávanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:

 • pred začatím spracovávania osobných údajov vymedziť účel spracovávania osobných údajov; účel spracovávania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • určiť podmienky spracovávania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracovávania alebo inej činnosti,
 • zabezpečiť, aby sa spracovávali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracovávania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracovávali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovávania,
 • zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracovávania sa skončil; po skončení účelu spracovávania možno osobné údaje ďalej spracovávať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj, alebo na účely štatistiky. Počas spracovávania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

 

Cookies

 • Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie.

 

 4.           Ako nám môžete dať Súhlas ?

 Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 

 • cez online formulár,
 • cez e-mail
 • poštou

 

5.           Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje ?

 

 • Predaj a obchodná činnosť

Spracovávanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, hlavne na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru a vystavenie daňového dokladu

 

 • Záručný a pozáručný servis

Spracovávanie vykonávame za účelom riešenia reklamácií, hlavne na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky a na riešenie záručného a pozáručního servisu produktov

 

 • Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe zákona o účtovníctve.

 

 • Preprava

Spracovanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom doručovateľských spoločností

 

 • Marketing

Spracovávanie vykonávame za účelom vypracovania cenových ponúk, starostlivosti

o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch a službách,  ich vlastnostiach a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.

Marketing zahŕňa najmä ponuku produktov a služieb prostredníctvom zasielania e-mailových správ alebo telefonickým oslovením. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať ponuky našich tovarov a služieb a informovať Vás o novinkách.

 

6.            Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje ?

Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, na dobu nevyhnutnú na plnenie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Vaše osobné údaje získané na účely predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu jedného roka. Ak do roka nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na marketingové účely) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

 

7.            Aké máte práva v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov?
 • Právo na prístup k osobným údajom:

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe (osobe, ktorej osobné údaje spracováva) potvrdenie o tom, že spracováva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

 • Právo na opravu osobných údajov:

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

 • Právo na vymazanie :

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracovávali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva,
 • neexistuje iný právny základ pre spracovávanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovávanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu a osobné údaje sa spracovávali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracovávanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého, alebo historického výskumu, či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 • Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovávanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracovávanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracovávaniu podľa článku 21 ods. 1 a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracovávanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracovávajú:

 • len so súhlasom dotknutej osoby,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

 • Právo na prenos osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi  a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

 • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracovávania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

8.            Kde si uplatním svoje práva alebo otázky na spracovávanie osobných údajov?

Akékoľvek otázky alebo požiadavky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi a ich ochranou nám môžete zaslať cez e-mail, jbajzik@provys.sk, tel: +421 903 729 186.

V prípade potreby nás v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať cez online formulár.

 

9.           Záverečné ustanovenia

 Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom  25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracovávania osobných údajov v našej spoločnosti.

 

 

V Pliešovciach,  dňa  24.05.2018                                                                                                                               Ing. Juraj Bajzík           Provys, spol. s .r.o.                                                                                                                                                       konateľ